सोना ब्रेड

₹ 47500

सोना नंबर

₹ 44750

RTGS/UPI ब्रेड

₹ 48950

चांदी

₹ 49850

- -